הגדלת אחוזי ההפקדה לפנסיית חובה בשנת 2016

08/10/2016

פנסיה

בעקבות פרסום צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, החל משנת 2008 יש לבטח כל עובד בביטוח פנסיוני המתבצע באמצעות הפרשות, גם של העובד וגם של המעסיק, לביטוח הפנסיוני של העובד. בנוסף, המעסיק מחויב להפריש סכומים מסוימים לקרן פיצויי פיטורים של העובד.

  • החל ממשכורת יולי 2016, שיעור ההפרשות הוא 18% מהשכר, מתוכן 5.75% על חשבון העובד והיתר (12.25%) על חשבון המעסיק (6.25% הפרשות מעסיק לרכיב תגמולים ו-6% הפרשות מעסיק לרכיב פיצויים).
  • עובדים בשירות המדינה זכאים לשיעורי הפרשות גבוהים יותר החל מיולי 2015.
  • העובד זכאי לבחור את סוג הביטוח הפנסיוני שבו הוא רוצה להיות מבוטח (קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים).
  • העובד זכאי לבחור את הגוף הספציפי שאליו יופרשו הכספים ושבו ינוהל הביטוח הפנסיוני.
  • הפרשות החובה מחושבות על-פי הברוטו של שכר הבסיס של העובד או לפי השכר הממוצע במשק- לפי הנמוך מביניהם.
  • עובד אינו רשאי לוותר על זכותו לביטוח פנסיוני ואינו יכול למנוע את ניכוי חלקו של העובד בהפרשות מתוך השכר.
  • במקומות עבודה שבהם חל על העובדים הסדר מיטיב בביטוח פנסיוני, המעסיק מחויב להפריש סכומים על-פי הסדר זה, אם תנאיו טובים יותר מהתנאים שנקבעו בצו ההרחבה.